huubdesign

Общи условия

I.ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са изготвени с цел уреждане на отношенията между „Хелиос консулт“ ЕООД, ЕИК: 202074275, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Капитан Андреев“ №27, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“ и всяко лице, което извършва покупка в магазина(ите) или на уебсайта huubdesign.bg (САЙТА), наричанo по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ“ и наричани общо „СТРАНИ“. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че има навършени 18 години или има родителско разрешение да сключи договор. СТРАНИТЕ се съгласяват, че техните отношения се регулират изключително от тези общи условия на продажба и от императивните разпоредби на Закона за защита на потребителите. Тези условия могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА и в тази връзка приложими условия са тези, които са в сила към момента на подаване на поръчката на сайта.

II.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
Наименование на ДОСТАВЧИКА: „Хелиос консулт“ ЕООД
Вписване в публични регистри: ЕИК: 202074275
Данъчна регистрация: BG202074275
Седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Капитан Андреев“ №27
Адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София 1421, бул. „Свети Наум“ №27 или по имейл на: e-shop@huubdesign.bg
Данни за кореспонденция: e-shop@huubdesign.bg /+359 87 891 7466
Управител: Петя Бояджиева
Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. Проф. Цветан Лазаров 2
Тел.: (02) 940 20 46
Факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: https://www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. Славейков 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: (02) 980 25 24
Факс: (02) 988 42 18
Гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: https://kzp.bg

III.ДЕФИНИЦИИ

„ДОСТАВЧИК“ е „Хелиос консулт “ ЕООД, чрез уебсайта и платформата си за електронна търговия huubdesign.bg, която изпълнява функциите на виртуална платформа за продажба на стоки. ДОСТАВЧИКЪТ е юридическото лице, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока от електронния магазин.
„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко дееспособно физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност и всяко физическо лице, което като страна по договор действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН“ или онлайн магазин е платформа за електронна търговия достъпна чрез домейнa huubdesign.bg и неговите поддомейни, която служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на договорно съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
„КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ“ означава раздел от електронния магазин, дефиниран от имейл адрес и парола и съдържащ информация, включително лични данни относно ПОТРЕБИТЕЛЯ и историята на някои (но не задължително всички) от действията му в електронен магазина (поръчки, контактна информация, данъчни фактури и др.).
„ПОРЪЧКА“ е направената от ПОТРЕБИТЕЛЯ заявка към електронния магазин, за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). ПОРЪЧКАТА е електронен документ представляващ комуникационна форма между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез който последният заявява на ДОСТАВЧИКА намерението си за придобиване на стоки от електронния магазин. ПОРЪЧКАТА се опакова и изпраща чрез трета страна – куриер към предварително посочен в ПОРЪЧКАТА от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес или се взима от обект на ДОСТАВЧИКА, в случай, че такава опция съществува и където ПОТРЕБИТЕЛЯТ е заявил желание да бъде получена, след предварителното й одобрение по имейл. Одобрението по имейл става с изрично изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА“ е договор, по силата на който ДОСТАВЧИКЪТ прехвърля или се задължава да прехвърли възмездно собствеността на стока(и) на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща или се задължава да заплати цената за тях.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ“ е всеки договор, сключен между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ, като част от организирана система за продажби от разстояние или предоставяне на услуги от разстояние без едновременното физическо присъствие на ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора.
„ПОЛЗВАТЕЛ“ означава всяко пълнолетно физическо лице, навършило 18 години, което ползва функционалностите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.
„КУРИЕР“ е трета страна – търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ“ са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на уебсайта huubdesign.bg, а може и да се изпращат по електронната поща на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
„ФОРСМАЖОРНО ОБСТОЯТЕЛСТВО“ е всяко непредвидимо събитие, извън контрола на СТРАНИТЕ, което не може да бъде избегнато.

IV.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 3. (1) Настоящите общи условия са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
(2) Всяко използване на електронния магазин означава, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се е запознал внимателно с общите условия за използването му се съгласява да ги спазва.
Чл. 4. Възможно е, поради ограниченото пространство и структурата на информацията, описанията на продуктите в електронния магазин да бъдат понякога неизчерпателни. Въпреки това изложената информация винаги отговаря на поставения от закона минимум за данни, които е нужно да бъдат предоставени на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 5. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира правата на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, предвидени в закона и възприетите в практиката критерии и условия.
V.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
Чл. 6. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет: huubdesign.bg, чрез който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договор от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА артикули (стоки).
Чл. 7. На сайта huubdesign.bg, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат:
1. Да извършат регистрация и създаване на персонален профил и да използват допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да сключват с ДОСТАВЧИКА договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на сайта;
3. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните начини за разплащане;
4. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на huubdesign.bg;
6. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ДОСТАВЧИКА на страницата на huubdesign.bg.
7. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА на уеб-сайта huubdesign.bg, чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

VI.ПРЕДЛАГАНИ СТОКИ И НАЛИЧНОСТИ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ.

Чл. 8. (1) Предложените за продажба стоки, техните характеристики, цените и наличността, се излагат на страницата huubdesign.bg.
(2) Предлаганите цени за продукти и услуги в магазина(ите) на ДОСТАВЧИКА не са задължително приложими за покупки на сайта huubdesign.bg и обратно.
(3) На страницата huubdesign.bg ДОСТАВЧИКЪТ предоставя актуална информация относно наличности или липси на продукти. Определени стоки може да имат по-дълъг срок за доставка, в зависимост от тяхната момента наличност.
Чл. 9. Всички изображения, поместени на интернет страницата имат информативна цел да създадат известна (неизчерпателна) представа за типа и характеристиките на предлагания артикул.
Чл. 10. (1) Предложението за закупуване на даден артикул (стока) е валидно, ако последното е видимо на интернет страницата към момента на поръчка и е посочено изрично, че продуктът е наличен в магазин или за онлайн поръчка.
(2) Предложенията са валидни до изчерпване на количествата.
Чл. 11. (1) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за наличността на дадена стока. В случай на поръчка на неналична/недостъпна стока, ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира поръчката, като информира при първа възможност за това ПОТРЕБИТЕЛЯ.
(2) При поръчка на няколко продукта, ако някой от продуктите се окаже окончателно неналичен / недостъпен, huubdesign.bg ще информира ПОТРЕБИТЕЛЯ за невъзможността за изпращане на въпросния продукт. Останалата част от поръчката ще бъде обработена и изпратена на ПОТРЕБИТЕЛЯ в рамките на сроковете, обявени от имейл информацията за проследяването на поръчките. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избере и цялостна отменяна на поръчката си, като уведоми ДОСТАВЧИКА по телефона или по електронна поща на имейл e-shop@huubdesign.bg.

VII.РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА.

Чл. 12. (1) За да използва интернет страницата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да създаде свой личен профил на САЙТА като следва регистрационната процедура на huubdesign.bg.
(2) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни, както и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
Чл. 13. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на САЙТА, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се сключва при настоящите Общи условия и се съхранява в базата данни на ДОСТАВЧИКА в електронната система.
(4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е страна по договора с ДОСТАВЧИКА, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ. С цел избягване на съмнение това са данните, с които е създаден профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в САЙТА.
Чл. 14. (1) Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на получаване на имейл за потвърждаване от страна на ДОСТАВЧИКА за направените поръчки. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от момента на отправяне на изявлението за сключване на договора с ДОСТАВЧИКА.
(2) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, ДОСТАВЧИКА изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(4) Предполага се, че електронните изявления, извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е въвел съответното име и парола за достъп.
(5) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ сключват договора за покупко-продажба с ДОСТАВЧИКА по следния алгоритъм:
1. Извършване на регистрация в САЙТА и предоставяне на необходимите данни, в случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма активна регистрация в huubdesign.bg;
2. Влизане в системата за извършване на поръчки на САЙТА, посредством идентифициране с потребителско име и парола или чрез профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ във Facebook или Google, с което се счита, че същият е приел настоящите общи условия;
3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки (артикули) на САЙТА и добавянето им към „кошница с продукти“;
4. Избор на начин за извършване на доставката;
5. Избор на способ за плащане на цената;
6. Изпращане на искане за плащане;
7. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава от huubdesign.bg имейл с регистрация на поръчката си;
8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава имейл, потвърждаващ поръчката му.

VIII.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 16. (1) Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена в основните характеристики на продукта.
(2) При завършване на поръчката се посочва сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати за избраните продукти.
Чл.17. Цената на предлаганите на страница артикули е в Български лева (BGN), без включено ДДС. Стойността на начисленото и дължимо ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси се добавят автоматично към стойността на стоките в потребителската количка.
Чл. 18. За всяка поръчана стока ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да заплати цената (стойността на стоките и начисленото и дължимо ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси), която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката.

Чл. 19. (1). Заплащането на цената може да се извърши по следните начини:
1. Заплащане с кредитна или дебитна карта Visa, Mastercard;
2. Чрез наложен платеж.
(2) Сигурността на плащането с кредитна / дебитна карта се гарантира чрез прилагане на SSL (Secure Socket Layer) криптиране.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение по имейл за извършеното разплащане и фактура в онлайн профила си.

IX.НАЧИН НА ДОСТАВКА

Чл. 20. (1) След като в huubdesign.bg постъпи поръчка от ПОТРЕБИТЕЛ, автоматизираната система на електронния магазин уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ с имейл за приетата поръчка.
(2) В случай, че ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми.
(3) Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
(4) Доставката на поръчана стока не се извършва в събота, неделя и в официални празници.
Чл. 21. (1) Закупените артикули се доставят само и единствено до редовни пощенски адреси на територията на България, които потребителят е посочил в поръчката си с куриер СПИДИ – до клон или пункт за вземане.
Чл. 22. (1) Времето за доставка е обявено на САЙТА, като закъсненията за доставка не могат да надвишават 30 дни от валидирането на поръчката от САЙТА.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се информира за изпращането на поръчката си автоматично по електронната му поща.
Чл. 23. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ отсъства по време на доставката, ще бъде потърсен отново съгласно правилата на съответния куриер и, ако в срок от 14 работни дни доставката не бъде осъществена, продуктът ще бъде върнат обратно на ДОСТАВЧИКА, който, при първа възможност, ще се свърже с ПОТРЕБИТЕЛЯ и при отсъствие на негов отговор в рамките на 7 дни ще приеме, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ.
Чл. 24. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.
Чл. 25. (1) Потребителят следва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването ѝ, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно ДОСТАВЧИКА.
(2) Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не уведоми ДОСТАВЧИКА съгласно чл. 26, ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.
Чл. 26. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговска продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

X.ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 27. ДОСТАВЧИКЪТ запазва пълна собственост върху продуктите, закупени онлайн, докато потребителят не изпълни всички свои задължения и, по-специално, до пълното заплащане от ПОТРЕБИТЕЛЯ на дължимата цената и разходите за доставка, когато те са за негова сметка. В случай на възникнала грешка, независимо по чия вина, в резултат на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е получил различен от поръчания от него продукт, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва незабавно да върне получения продукт обратно за сметка на ДОСТАВЧИКА.

XI.ФОРМА НА ОТКАЗ

Чл. 28. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от по-късната от двете дати:
1. когато потребителят е поръчал няколко стоки с една поръчка;
2. на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя;
(2) При отказ от договора в горепосочения 14-дневен срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ПРОДАВАЧА артикули (стоки) и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност. Потребителят следва да опакова с нужната грижа на добър стопанин стоката и да приложи информация за покупката в съответствие с формата, предоставена му от ДОСТАВЧИКА, заедно с изричното отбелязване „Право на отказ“.
Указваме на ПОТРЕБИТЕЛЯ, че същият носи отговорност за вреди и намалена стойност на върнатите продукти, причинени в резултат на използването им!
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ избира начина на връщане на продукта – чрез куриер, като всички разходи по връщането са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Адресът, на който следва да бъде изпратен продуктът е: гр. София 1421, бул. „Свети Наум“ №27.
(4) ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност в случай на неполучаване на продукта.
Чл. 29. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да упражни правото си на отказ от договора с ДОСТАВЧИКА по следните начини:
1. като посети секцията „Връщане на стока“ на уебсайта;
2. като уведоми ДОСТАВЧИКА за решението си за отказ от договор, чрез ясна и недвусмислена декларация-уведомление по пощата – За отдел „Обслужване на клиенти“ на адрес: гр. София 1421, бул. „Свети Наум“ №27 или чрез имейл на e-shop@huubbulgaria.bg;
3. като използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към ЗЗП;
(2) Какъвто и метод за известие за упражненото си право на отказ избере, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да върне продукта на следния адрес: гр. София 1421, бул. „Свети Наум“ №27.
Чл. 30. (1) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е упражнил правото си на отказ от договора, ДОСТАВЧИКЪТ възстановява сумите, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, с изключение на разходите за връщане, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на ПОТРЕБИТЕЛЯ да се откаже от договора и от получаване обратно на стоката.
(2) Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ от договора и когато ДОСТАВЧИКЪТ не е предложил да прибере стоките сам, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ДОСТАВЧИКА или на упълномощено от него лице незабавно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпрати или предаде стоките обратно на ДОСТАВЧИКА преди изтичането на 14-дневния срок.
(3) При упражняване правото на отказ от сключен договор от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от ДОСТАВЧИКА.
Чл. 31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само – разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, следи от употреба и вреди върху стоката от използването й, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоката в резултат на употребата.
Чл. 32. Правото на отказ не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

XII.ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИЯ. РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ГАРАНЦИЯ.

Чл. 33. (1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ стока, която съответства на договора за продажба.
(2) ДОСТАВЧИКЪТ отговаря за всяка липса на съответствие на доставената с договора стока за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до 6 (шест) месеца след доставянето ѝ, дори и да не е знаел за несъответствието.
Чл. 34. (1) За да съответства на договора за продажба, стоката трябва да:
1. притежава характеристиките, определени от страните по договора и да е годна за обичайната употреба, за която служат потребителските стоки от същия вид;
2. отговаря на описанието, дадено от ДОСТАВЧИКА под формата на мостра или образец;
3. е годна за специалната употреба, желана от ПОТРЕБИТЕЛЯ, при условие че той е уведомил ДОСТАВЧИКА за своето изискване при сключването на договора и то е прието от него;
4. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните и характеристики, направени от ДОСТАВЧИКА, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока.
(2) Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 2 (две) години след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето й, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието. След изтичане на този срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да докаже наличието на несъответствие.
Чл. 35. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:
1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;
2. несъответствието се дължи на материали, предоставени от потребителя;
Чл. 36. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в период от 2 (две) години от доставката на продукта за предявяване на рекламация.
(2). При удовлетворяване на рекламацията ДОСТАВЧИКЪТ избира между връщане на сумата, поправката или замяната на продукта, като той е длъжен да отговори в срок от 30 (тридесет) дни дали приема рекламацията за основателна и ако – да, как смята да я удовлетвори. При необходимост от връщане на сума платена с карта. Сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

XIII.ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Чл. 37. (1) Освен законовият гаранционен срок по предходния член, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се ползва и от търговската гаранция, която може да бъде изрично предоставена от ДОСТАВЧИКА за отделни продукти.
(2) Търговската гаранция се определя за конкретни стоки и нейната продължителност и условия, в случай, че такава съществува, са указани на продуктовата страница на САЙТА.
(3) Търговската гаранция не се прилага в случай на проблем, причинен от небрежност, влошаване или неподходящо използване на продукта от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 38. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация, като поиска от ДОСТАВЧИКА да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.
Чл. 39. (1) Рекламации на закупени стоки следва да бъдат направени в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
(2) Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба.
(3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламация на стоката или услугата, независимо от това дали производителят или ДОСТАВЧИКЪТ е предоставил търговска гаранция на сртикула (стоката).
Чл. 40. (1) Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА на имейл адрес e-shop@huubdesign.bg. (2) За да направи искане за рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изпълнява следните стъпки:
1. Потребителят посещава САЙТА;
2. Отваря меню „Моят профил“;
3. Отваря меню „Моите поръчки“;
4. Отваря меню „Връщане на продукт“;
5. Посочва затрудненията или неизправностите, възникнали при съответния продукт.
(3) При отправено искане за рекламация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да занесе своя продукт в магазин на ДОСТАВЧИКА или да го изпрати по куриер за своя сметка.
(4) При получаване на продукта ДОСТАВЧИКЪТ извършва проверка, дали несъответствието се покрива от законната или от търговската гаранция, в случай, че има такава. В случай, че рекламацията е основателна, ДОСТАВЧИКЪТ предлага по своя преценка връщане на сумата, замяна или поправка.
(5) В случай на замяна ДОСТАВЧИКЪТ връща заплатената сума, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ може по свой избор да закупи отново желания от него продукт или да не извършва покупка.
(6) В случай, че неизправността попада в обхвата на законовата или търговската гаранция и се установи, че продуктът не може да бъде поправен или не може да бъде заменен с идентичен или еквивалентен продукт, тогава платената сума ще бъде възстановена на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Чл. 41. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е свободен да избере начина на изпращане на своя продукт и да се застрахова в случай на загуба, кражба или унищожаване на неговата пратка.
(2). ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за невъзможност за получаване на куриерските пратки и за неправилното опаковане на продукт при изпращането й по куриер.

XIV.УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА ВЪВ ФИЗИЧЕСКИ МАГАЗИН НА ДОСТАВЧИКА

Чл. 42. Всички физически магазини на ДОСТАВЧИКА са достъпни на адресите, посочени на електронен адрес: huubdesign.bg.
Чл. 43. В магазините ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат:
1. Да сключват договори за покупко-продажба чрез закупуване на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА;
2. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните и долуописаните начини за разплащане;
3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.
Чл. 44. Работното време на магазините е видимо на сайта huubdesign.bg и е обявено на входа на всеки магазин.
Чл. 45. ДОСТАВЧИКЪТ въвежда инструкции, свързани с употребата на помещенията на магазините, със стоките и с изискванията за безопасност и хигиена, които ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават да спазват.
Чл. 46. (1) Договорът за покупко-продажба на стоки се счита за сключен от момента на заплащане на покупната цена от ПОТРЕБИТЕЛЯ на каса.
(2) При заплащане на покупната цена ДОСТАВЧИКЪТ издава касов бон, който ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следва да запазят. Представянето му в оригинал или копие е задължително условие за упражняване правото на ПОТРЕБИТЕЛЯ за връщане или рекламация. Съдържанието на касовия бон трябва да е ясно четимо. В случай, че е невъзможно да се разчете съдържанието на касовия бон, се приема, че той не може да бъде представен с всички произтичащи от това последици.
Чл. 47. Цената на стоката, предмет на покупко-продажбата, е посочена на етикета в магазина отнасящ се точно за въпросната стока. Стоката се идентифицира чрез артикулен номер, който е посочен на етикета. При разминаване на цената между етикета и на каса, се прилага по-ниската цена от двете.
Чл. 48. Цената е в Български лева (BGN), с включено ДДС и всички други данъци или такси, като заплащането на цената може да се извърши по един от следните начини:
1. Заплащане в брой;
2. Заплащане чрез кредитна или дебитна карта;
3. По банков път по проформа фактура за корпоративни клиенти.
Чл. 49. (1) В 30-дневен срок ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да върне продуктите, които е закупил във физически магазин, при условие, че продуктът не е използван и е със запазени етикети и опаковка и при условията по-долу.
Чл. 50. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на връщане на продукта в срок от 30 дни, при условие, че:
1. Представи оригинален касов бон или копие (дигитално или хартиено). Копието или оригиналът трябва да са ясни и с четлива фискална информация;
2. Продуктът е в търговски вид със запазени етикети и неупотребяван.
Чл. 51. При надлежно упражняване на правото на връщане, ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава обратно заплатената сума.
Чл. 53. (1) ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже връщане на използван и тестван продукт при следните хипотези:
1. Връщане на един и същ продукт многократно;
2. Връщането на използван продукт с единична цена надвишаваща 500 лв.
3. Връщане на продукти, свързани с хигиената, безопасността и здравето, като например бельо, бански и неопренови костюми, които се носят директно върху тялото, лични предпазни средства, продукти свързани със сигурността;
4. Скъсване или нараняване и причинени други щети на връщания продукт;
5. Несъответствие на връщания продукт с този отбелязан в касовата бележка или фактурата;
6. Всички останали случаи, които ДОСТАВЧИКЪТ може да класифицира като злоупотреба, порочна практика и други действия, които целят неправомерно ощетяване на компанията и потребителите ѝ;
Чл. 54. Продукти, които не подлежат на връщане, независимо, че са неупотребявани, са:
1. Храни и напитки;
2. Продукти, произведени според изискванията на ПОТРЕБИТЕЛЯ или ясно персонализирани по негово искане;
3. Продукти, свързани с опазване здравето и живота на хората.
XIV.ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
Чл. 55. За въпроси или затруднения, свързани с покупка, направена в магазина(ите) или на САЙТА huubdesign.bg, може да се свържете с центъра за обслужване на клиенти:
– по телефона на +359 87 891 7466;
– От страницата: https://www.huubdesign.bg.

XV.ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ СПОРОВЕ.

Чл. 56. (1) В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите всеки потребител може да се възползва от процедурата за алтернативно решаване на потребителски спорове.
(2) Процедурата за посредничество при потребителски спорове и използването на помирителни комисии е уредена в Глава девета от ЗЗП, чл. 181а и сл.
XVI.ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Чл. 57. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДОСТАВЧИКА, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
(2) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ДОСТАВЧИКА по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно от публикуването им и са задължителни за всички ПОТРЕБИТЕЛИ.
(3) ДОСТАВЧИКЪТ има право да извършва промени на условията по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
(4) Във всеки един случай на промяна на общите условия ДОСТАВЧИКЪТ ще информира за това ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването на промените в нови общи условия в платформата. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, има задължение да извършва справка за евентуални промени на Общите условия на електронния магазин при всяко нейно ползване.
(5) Изменените Общи условия се считат са приети от ПОТРЕБИТЕЛЯ, освен ако същият не заяви изрично, че ги отхвърля в 14-дневен срок от уведомяването му.
XVII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 58. (1) Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.
(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие по чл. 58, ал. 1, то не бъде преустановено, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
Чл. 59. (1) Настоящите Общи условия за продажба са предмет на българското законодателство. Съдът с компетентна юрисдикция в случай на спор ще бъде този, определен съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове.
(3) В случаите и в контекста на договор за продажба от професионален към професионален клиент (фирма), страните изрично се съгласяват да подчиняват този договор на българското право.
Чл. 60. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора и тези общи условия.
(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ДОСТАВЧИКЪТ се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.
Чл. 61. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби и няма да води до недействителност на незасегнатите разпоредби.
Чл. 62. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Р България.
Чл. 63. Настоящите общи условия влизат в сила за всички ПОТРЕБИТЕЛИ на huubdesign.bg.
Чл. 64. huubdesign.bg не извършва доставки извън територията на Р България.

Приложение №1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До „Хелиос консулт“ ЕООД, ЕИК: 202074275, със седалище и адрес на управление: гр. София 1421, ул. „Капитан Андреев“ №27, office@huubdesign.bg

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
——————————————————
* Ненужното се зачертава.

Приложение №2

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:
Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.
За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на huubdesing.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт huubdesing.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от вас банкова сметка; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.SwСветиб